• Boende/Accomodation

Boende Accomodation Living Accomodation UEBB 2019

Plats för utställningen

Arrangemanget kommer att gå av stapeln i Malmö, Malmö BK.

Adress:
Hammars väg, 216 30 Limhamn 

Mer information om klubben finns att tillgå på deras hemsida via följande länk: http://www.sbkmalmo.se/

Site of the show

The event will be hosted in Malmö, Malmö BK. 

Address:
Hammars väg, 216 30 Limhamn

More information about the club can be found using the following link: http://www.sbkmalmo.se/

Förslag på boende

Camping
First Camp Malmö, firstcamp.se
Mer information nedan.

Hotell
Best Western Malmö Arena Hotel, malmoarenahotel.com

Quality Hotel View, nordicchoicehotels.no/hotell/sverige/malmo/quality-hotel-view/

För bokning av stuga eller husbil/husvagnsplats var vänlig att kontakta campingen, kontaktinfo nedan, och uppge bokningsreferens “Briardklubben Juni 2019”:

First Camp Malmö
Strandgatan 101
216 11 Limhamn
Kontaktperson: Daniela
E-mail: malmocamping@firstcamp.se
Tel nr 040 15 51 65

Priser:
Husbil inkl. el, 365:-/dygn
Klagshamn 1010:-/dygn
Barsebäck 1210:-/dygn
Limhamn 1395:-/dygn


När ni bokar kommer ni behöva betala en bokningsavgift på 10% av bokningen inom 10 dagar.
Återstående belopp ska vara betalt 30 dagar innan ankomst.

Avbeställningsskydd
Du kan vid bokningstillfället köpa till avbeställningsskydd för 200kr. Med denna försäkring kan du avboka fram till kl. 15.00 dagen före ankomst och få tillbaka hela bokningsbeloppet förutom kostnaden för bokningsavgiften och avbeställningsskyddet. Giltigt skäl måste styrkas vid avbokning mindre än 30 dagar före ankomst. Avbeställningsskyddet gäller enligt följande:
a) Dödsfall, sjukdom eller olycksfall som drabbar dig själv, make, maka, sambo, familj eller med resenär.
b) Inkallelse till krigsmakt eller civilförsvaret.
c) Om det inträffar någon allvarlig händelse som medför att det är orimligt att begära att ni skall stå fast vid er bokning t ex eldsvåda, översvämning i bostad.
Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall vara oss tillhanda senast 7 dagar från avbokningstillfället.

Suggestions for accomodation

Camping
First Camp Malmö, firstcamp.se
More information below.

Hotell
Best Western Malmö Arena Hotel, malmoarenahotel.com

Quality Hotel View, nordicchoicehotels.no/hotell/sverige/malmo/quality-hotel-view/

For booking a cabin or mobilehome/caravan site, please contact the camping, contact info below, and state the booking reference “Briardklubben Juni 2019”

First Camp Malmö
Strandgatan 101
216 11 Limhamn firstcamp.se
Contact: Daniela
E-mail: malmocamping@firstcamp.se
Ph no +46 40 15 51 65

Prices:
Mobilehome/Caravan site with electric, 365SEK/day
Klagshamn cabin 1010SEK/day
Barsebäck cabin 1210SEK/day
Limhamn cabin 1395SEK/day


When you book, you will need to pay a booking fee of 10%. Remaining amount is due 30 days prior to arrival.

Cancellation insurance
You can buy a cancellation insurance, 200SEK, at the time of booking. With this insurance you can cancel until 15:00 the day before your arrival and get the full booking amount back except the booking fee and cancellation insurance. Valid reasons must be confirmed in case of cancellation less than 30 days prior to arrival. The cancellation protection applies as follows: a) Death, illness or accident affecting your self, wife, husband, family or fellow traveler.
b) Enforcement to armed forces or civil defense.
c) If there is a serious event that makes it unreasonable to request that you be bound by the booking, for example. fire, flooding.
You must be able to prove the reason of your absence with certificates from, for example, a doctor, authority or insurance company. The certificate must be delivered no later than 7 days after the cancellation date.