Nyheter

Då norska och svenska myndigheter anser att sjukdomsbilden kring norska hundar är under kontroll har både svenska och norska kennelklubben hävt stoppet för norska hundar tävla, både i Norge och utomlands.

Trots att orsaken till sjukdomsutbrottet hos hundar i Norge fortfarande inte är helt klarlagt, anser myndigheterna både i Sverige och Norge att man har en så pass klar bild över sjukdomsförloppet att stoppet för norska hundar att tävla och resa inte längre är motiverat.

Svenska Kennelklubben häver stoppet

Svenska Kennelklubben har därför beslutat att häva stoppet för norska hundar att delta på utställningar, prov och tävlingar i Sverige från och med 1 oktober.

Svenska Brukshundklubben ställer sig bakom Svenska Kennelklubbens beslut, vilket gör att norska hundar återigen är välkomna att delta i brukshundklubbens verksamhet. Våra verksamheter ska alltså fortsätta som innan sjukdomen upptäcktes och det är upp till den enskilde hundägaren om man vill delta med sin hund.

Sjukdomen inte smittsam

Mycket tyder på att det rör sig om något annat än en smitta då man sett att sjuka hundar inte fört över sjukdomen till andra hundar i samma familj. Eftersom det inte heller förekommit någon svensk hund som har råkat ut för samma sjukdom, anser Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att det inte finns någon anledning till oro för att vi skulle få ett utbrott i Sverige. Kommer det nya uppgifter kommer SVA gå ut med information på sin webbplats.

Mer information
SVO:s webbplats
Svenska Kennelklubbens webbplats

På www.skk.se har SKK uppdaterat den information som finns från norska och svenska myndigheter. Den främsta positiva nyheten är att sjukdomsutbrottet som bl.a. SVA redovisar är att det inte finns något som ger anledning till att misstänkta att det rör sig om någon allvarlig smittsam sjukdom som sprider sig från hund till hund. Bl.a. redovisas att hundar som avlidit har ägts av hushåll med flera hundar där endast en hund har blivit drabbad.

Det negativa är att man ännu inte funnit orsaken till den höga andelen hundar som dött samt att ytterligare hundar rapporterats som sjuka, från norska myndigheter.

Med anledning av ovan har CS beslutat att förlänga nuvarande regel att norska hundar inte får delta på utställning, prov, tävling och beskrivning till och med den 30 september 2019.

Detta för att både ge norska hundägare tid att göra omprioriteringar för sina hundaktiviteter och svenska arrangörer att kontakta norska tävlande och se över de konsekvenser som följer med beslutet.

Tidigare rekommendationer står kvar oförändrat:

att hundägare själva får göra tandvisning.
att återbetalning av anmälningsavgiften till norska tävlande.
att hundägare avstår från att resa med hund till Norge under denna period.
att norska jägare ombeds att inte ta med sina egna hundar för jakt i Sverige under perioden.
att om svenska hundägare varit i Norge och tävlat den senaste tiden avstår från att delta på svenska arrangemang.

SKK kommer fortlöpande uppdatera informationen på www.skk.se men vi hänvisar samtidigt till SVA och Jordbruksverkets egna hemsidor, samt deras norska motsvarighet.

NKK har vid denna tidpunkt inte meddelat hur länge deras beslut kommer att gälla.

ANGÅENDE SJUKDOMSFALL HOS HUNDAR I NORGE

SKK rekommenderar att klubbarna i sin egen informationsspridning hänvisar till SKK:s sida, SVA samt Jordbruksverket (se länkarna nedan). Från dessa sidor når man även motsvarande norska myndigheter där en regelmässig uppdatering sker.

Om en klubb väljer att skjuta upp kurs eller tävling eller motsvarande, alternativt ställa in är detta ett beslut som varje enskild klubb fattar. Något motsvarande beslut som NKK har fattat ang. kommande helg, där man avlyst alla utställningar, prov och tävlingar har inte ansetts befogat då vi i Sverige inte har motsvarande sjukdomsläge.

SKK uppmanar ändå till ökad uppmärksamhet på hundarnas hälsotillstånd.

Inkommen fråga om tandvisning på utställning
SKK har uppmanat klubbarna att i den rådande situationen låta hundägaren göra tandvisning och inte domaren. Detta har bl.a. informerats om gångna helgens och kommande helgens länsklubbsutställningar.

Vad händer i Finland och Danmark?
Kennelklubbarna i Finland och Danmark, Kennelliitto och Dansk Kennel Klub, har tagit samma beslut som Svenska Kennelklubben, det vill säga stoppat norska hundar från ett delta på deras hundevenemang tills vidare.

I Finland har Livsmedelsverket undersökt situationen och konstaterat att det inte pågår någon diarréepedemi i Finland. De konstaterar dock att enstaka fall av diarrésjukdom förekommer hos finska hundar regelbundet, året om. Orsaken till den diarrésjukdomen är okänd, men den smittar inte mellan hundar. Istället har den förknippats med en allvarlig störning i bakteriebalansen i tarmkanalen och okontrollerad ökning av vissa skadliga bakterier.

Kennelliitto skriver på sin webbplats (2019-09-10) att det inte finns tecken på någon epedemi, likt den i Norge, i Finland i dagsläget. Dansk Kennel Klub skriver på sin webbplats (2019-09-11) att inga bekräftade sjukdomsfall upptäckts i Danmark.

För dig som vill veta mer, hittar du tillförlitligt information här:

Akutt hundesykdom: dette vet vi
https://www.vetinst.no/dyr/smadyr/akutt-hundesykdom-september-2019-dette-vet-vi – Veterinærinstituttet

Alvorlig sykdom hos hundet - ukjent årsak
https://www.nkk.no/aktuelt/alvorlig-sykdom-hos-hunder-ukjent-arsak-article159244-985.html – Norsk Kennel Klubb

Pågående sykdomsutbrudd hos hund
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/Pagaende_sykdomsutbrudd_hos_hund/ – Mattilsynet

Sjuka hundar i Norge
https://www.sva.se/ej-i-meny/sjuka-hundar-i-norge – SVA

Sjuka hundar i Norge
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdomar/sjukahundarinorge.4.5f2ee21316cfe5d9420c58e0.html - Jordbruksverket

Fortsatt stopp för norska hundar
https://www.skk.se/?newsitem=160130 - Svenska Kennelklubben

Fortsatt stopp för norska hundar
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2019/09/fortsatt-stopp-for-norska-hundar/ - Svenska Brukshundklubben

Tidigare information:

Okänd sjukdom drabbar hundar i Norge
https://www.skk.se/sv/?newsitem=159847 - SKK 5 september

SKK stoppar norska hundar från att delta...
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2019/09/skks-stoppar-temporart-norska-hundar-fran-att-delta/?id=13812 - SBK 5 september

Med anledning av information som kommit till SKK från Norge rörande ett allvarligt sjukdomsutbrott hos hund har inneburit att ett antal hundar dött.

SKKs presidium har 2019-09-10 beslutat att stoppet för norska hundar att delta på svenska utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar kvarstår och gäller tills vidare. Nytt beslut tas vecka 38.

SKK uppmanar arrangerade klubbar att återbetala inbetalade anmälningsavgifter samt att omedelbart informera berörda ägare om beslutet.

Norsk Kennel Klubb har som en konsekvens även stoppat utställningar, prov och tävlingar i Norge.Mer info finns att läsa på bifogade länkar. Uppdaterad information kommer att finnas på skk.se.

https://www.nkk.no/aktuelt/alvorlig-sykdom-er-pavist-hos-flere-hunder-article159244-985.html
https://www.vetinst.no/dyr/smadyr/akutt-hundesykdom-september-2019-dette-vet-vi
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/alvorlig_sykdom_hos_flere_hunder_i_osloomraadet.36018

28 AUGUSTI, 2019

Facebook Google+ Twitter Pinterest

För mig är början på hösten något magiskt. Det är som ett nytt kapitel i livet varje gång september närmar sig. Det sitter djupt rotat sedan min barndom då jag var en av de som ville tillbaka till skolan. Lära mig mer, skapa nya relationer och möta nya utmaningar. Jag hoppas även ni har en sådan känsla med er i kroppen när vi tar oss an andra halvan av 2019.

Inför detta önskar jag skicka med en tanke om kommunikation och relation. Allt för ofta ser jag i olika sammanhang hur man talar eller snarare skriver till varandra i fram för allt sociala medier.

I våra egna sociala medier är tonen oftast god. Dock blir jag riktigt orolig när jag ibland tar ett svep i andra forum, som på till exempel Facebook. Självklart är det så att vi måste kunna diskutera. Och visst är det så att vi måste få tycka olika. Naturligtvis måste vi också få ifrågasätta. Det är så vi utvecklas. Men om man ska komma med egna synpunkter, leverera konstruktiv kritik eller komma med andra perspektiv så kan det finnas anledning att fundera på dessa tre frågor innan man trycker på sänd.

1. Är det nödvändigt Är det så att det jag tänker säga eller skriva är absolut nödvändigt? Om svaret på frågan är nej så kanske man ska låta bli.

2. Är det genomtänkt? Är det jag tänker säga eller skriva genomtänkt? Vet jag om det är sant? Har jag funderat ur fler perspektiv än mitt eget? Finns det alternativa sätt att se på saken och hur kan mitt sätt ge näring åt sammanhanget och inte förgifta det i så fall?

3. Är det kärleksfullt? Den tredje och kanske viktigaste frågan är om jag säger eller skriver det jag gör med omtanke och vänlighet. För visst är det så att detta borde vara grundvalen för konstruktiv kritik, att man i grunden vill hjälpa en annan person att få fler perspektiv, ytterligare information eller bara få människan att växa. Om det inte är så kanske det finns anledning att fundera på fråga 1 igen.

Jag tycker att det är otroligt häftigt att en organisation som Svenska Brukshundklubben finns. Vi är fantastiskt många medlemmar som har ett gemensamt intresse. Hunden. Även om valet av sekundärt intresse, som till exempel spår, lydnad, utbildning, avel eller tjänstehund, varierar så borde denna enskilda gemensamma nämnare göra att vi kan flytta berg!

Tillsammans kan vi vara så starka! Med den tron tar jag mig an höstterminen 2019!