• Klubben

Klubben

Svenska Briard- och Picardklubbens (AfBd) sidor för klubben och föreningen

På dessa sidor hittar Du information om klubben och hur Du kan bli medlem. Det finns även information om föreningens alla arbetsgrupper och deras ansvarsområden, samt exklusiva medlemssidor endast för Svenska Briard- och Picardklubbens medlemmar. Klicka på länkarna för att komma till de relaterade sidorna. Du kan läsa mer om vår förening nedan. 

Klubbsidor

Om föreningen

Klubben bildades vid ett möte på Råby Gård i Håtuna den 26 oktober 1975. Till ordförande valdes Barbro Finkelstein.

Då som nu baserades klubbens stadgar på de normalstadgar för rasklubbar som utarbetats av Svenska Brukshundklubben. Här nedan kan du ladda ner och läsa dessa stadgar, samt SBKs bekräftelse på att vi följer dessa.

Vill Du veta mer om klubben?
Maila oss på styrelsen@briardpicardklubben.se

Sund avel som huvuduppgift

Nedan följer en kortare redogörelse för några av de centrala punkterna.

Svenska Briard- och Picardklubben har till uppgift att:

 • Väcka intresse för och främja avel av sunda, och mentalt och exteriört goda hundar samt bevara och utveckla dess bruksegenskaper.
 • Utbilda hundägare samt sprida kunskap om hundens rätta vård och fostran.
 • Stimulera till och arrangera prov, tävlingar och utställningar
 • Företräda hundägarintressen och verka för god hundhållning och förbättrad djursjukvård
 • Fullfölja de uppgifter som åligger SBK i egenskap av specialklubb inom Svenska Kennelklubben, frivillig försvarsorganisation och medlemsorganisation i Studiefrämjandet.


Aktivt arbete

För att klara dessa uppgifter ska Svenska Briard- och Picardklubbens verksamhet innehålla bland annat följande delar:
 

 • Utnyttja den kynologiska forskningen i syfte att utveckla instrument för avelsuppföljning, liksom sådana relevanta krav som gör det möjligt att målstyra avelsarbetet.
 • Anordna mentalbeskrivningar, korningar och utställningar för briard.
 • Föra register för att kunna sammanställa och publicera uppgifter från mentalbeskrivningar, korningar, bruksprov, utställningar med mera.
  Svara för avelsrådgivning.
 • Utbilda medlemmar i klubben till exteriörbeskrivare, utställningsdomare, föreningsfunktionärer med mera.
 • Genomföra kurser och diskussioner i genetik, avelsfrågor och andra ämnen inom ramen för klubbens arbetsuppgifter.
 • Avge yttranden och genomföra utredningar på uppdrag av förbundsstyrelsen eller myndighet.
 • Aktivt delta i av förbundet och samarbetsorgan arrangerade aktiviteter.


Rösträtt för närvarande

Svenska Briard- och Picardklubbens verksamhetsområde är hela Sverige.

Svenska Briard- och Picardklubbens högsta beslutande instans är klubbmötet. Klubbens verkställande och förvaltande organ är rasklubbens styrelse. Vid klubbmötet har varje närvarande medlem rösträtt, men röstning via fullmakt är inte tillåten. Den som är intresserad av att läsa stadgarna i sin helhet finner den högre upp på sidan.


Organisation
Övergripande organisation:

Svenska Briard- och Picardklubben är Svenska Brukshundklubbens avelsavdelning för briard (AfBd). Svenska Brukshundklubben (SBK) är en specialklubb organiserad under Svenska Kennelklubben (SKK). SBK organiserar utbildning för hundar och hundägare från valpkurser till avancerad träning av elithundar, från figurantkurser till vidareutbildning för domare m.m. Denna organisation finns utspridd i hela landet i form av lokalklubbar med egna stugor, träningsplaner, materiel och instruktörer. SBK organiserar även avelsföreningar för alla bruksraser.

Svenska Briard- och Picardklubbens organisation:

Svenska Briard- och Picardklubben är rikstäckande.

Svenska Briard- och Picardklubben ansvarar för att befrämja en sund avel av briard och berger picard. Detta sker genom att klubben bland annat arrangerar mentaltester, utställningar, uppfödarinformation, utbildning m.m. Förutom detta har klubben bl.a en styrelse, arbetsgrupper och en hänvisningskommitté som hänvisar valpar som kommer ur kullar som följer klubbens avelsrekommendationer. Klubbmedlemmar får klubbtidningen BriardAktuellt 4 gånger per år med information om klubbens aktuella verksamhet samt tillgång till medlemssidan på klubbens hemsida. Tidningen ges sedan en tid tillbaka ut som online-tidskrift av miljöskäl. 

Briardklubbens Plusgiro-konto

83 80 46-1